‘A world of exclusive pottery, vases and home accessories’

Algemene voorwaarden

1. Op alle offertes en overeenkomsten met Vase The World zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De eventueel door de klant gehanteerde inkoopvoorwaarden worden van de hand gewezen en zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Vase The World behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Vase The World zal van iedere wijziging de klant per mail in kennis stellen, waarna deze geldig zijn voor nieuwe aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na dagtekening. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een aanbieding van Vase The World heeft aanvaard én deze het tot stand komen van de overeenkomst heeft bevestigd per mail.

3. De aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe product-omschrijving en/of afbeelding en voldoen aan de gebruikelijke eisen die in het normale handelsverkeer gelden.

4. De vermelde prijs bij de aangeboden producten is in euro’s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en worden vóór of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven en zijn voor rekening van de klant. Het zelfde geldt voor eventuele verschuldigde invoerrechten.

5. Indien aangegeven is dat de aangeboden producten op voorraad aanwezig zijn, bedraagt de levertijd in Nederland 1-3 werkdagen na bevestiging van de bestelling en 5-7 werkdagen in overige EU-landen, tenzij er sprake is van overmacht waartoe ook wordt begrepen: extreme weersomstandigheden en staking bij toeleveranciers.

6. Betaling dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. In geval van niet tijdige betaling is de klant zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1.5% per maand verschuldigd alsmede tot vergoeding van alle in en buiten rechte gemaakte invorderingskosten. Alsdan blijven eventueel al geleverde producten eigendom van Vase The World tot het moment dat de klant alle betalingsverplichtingen uit de met Vase The World gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De klant mag de producten in dat geval niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren en dient zaaksvermenging te voorkomen. Vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Vase The World om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, teruggave van de producten te verlangen, en schadevergoeding te vorderen waaronder transportkosten.

7. De klant dient het geleverde op het moment van aflevering te controleren op transportschade en aantallen colli en afwijkingen direct te vermelden op de vrachtbrief. De klant dient voorts het geleverde binnen 24 uur na aflevering te controleren op kwantiteit en kwaliteit. Elk product is echter handgemaakt en heeft dus zijn eigen unieke uitstraling, waarbij onderling lichte kleurverschillen en glooiingen onvermijdelijk zijn, zodat dit niet kan worden aangemerkt als tekortkoming. Eventuele gebreken dienen door de klant telefonisch en daarna per mail naar info@vasetheworld.nl gemotiveerd en met foto’s gedocumenteerd kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk binnen 48 uur na aflevering van het geleverde. Bij gebreke van tijdige controle en/of reclamatie als bedoeld in dit artikel wordt het product in goede staat geacht te zijn ontvangen en is Vase The World niet gehouden tot het sturen van een vervangend product of enige compensatie.

8.Indien een klacht wordt erkend als een aan Vase The World toe te rekenen gebrek, zal er bij de eerstvolgende levering een vervangend product geleverd worden, mits de gebrekkige producten in de originele verpakking retour worden gegeven. Vase The World is niet gehouden tot enige andere compensatie voor het gebrek dan genoemd in de vorige zin. Voor het geval dit in rechte geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van Vase The World te allen tijde beperkt tot maximum bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waarop het gebrek betrekking heeft.

9. Klanten houden zich bij wederverkoop aan de met Vase The World gemaakte prijsafspraken.

10. Op alle rechtsbetrekkingen met Vase The World is Nederlands recht van toepassing. Eventuele niet onderling oplosbare geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vase The World
Postbus 30
1430 AA
AALSMEER

T. +31 (0)297 342003
M. +31 (0)620756806
info@vasetheworld.nl

BTWnr: NL 8560.84.360.B01

KvKnr: 65370309